Regulamin witryny strzelfilm.pl

Korzystanie z serwisu strzelfilm.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu. Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu i/lub rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis. Użytkownik może być również osobą niepełnoletnią i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Serwis strzelfilm.pl jest serwisem informacyjnym, społecznościowym oraz rozrywkowym. Serwis strzelfilm.pl nie zawiera ani nie promuje żadnych nielegalnych treści. Witryna nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające (opis, kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych). Witryna zawiera wyłącznie linki do innych stron lub plików w Internecie, w tym: YouTube, Google Video, Vimeo, oraz innych niewymienionych w Regulaminie.

Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie strzefilm.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach działania serwisu strzelfilm.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów multimedialnych na koncie portalu strzelfilm.pl i upublicznienia ich innym osobom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika podczas korzystania z portalu. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia materiałów multimedialnych na portalu. Wszelkie wątpliwości co do prawnej strony wyświetlania materiałów multimedialnych, w szczególności filmów, należy wyjaśniać z przedstawicielem serwisu, z którego pochodzi prezentowany materiał. Administrator zastrzega możliwość zablokowania lub zmiany wprowadzanych treści bez podania przyczyny.
Korzystając z serwisu strzelfilm.pl Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  • Przestrzegania autorskich praw majątkowych, autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób,
  • Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,
  • Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu strzelfilm.pl, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,
  • Nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób,
  • oświadczenia, że wszelkie treści, w tym materiały multimedialne i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,
  • Użytkownik, umieszczając na koncie dane, materiały multimedialne, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania i/lub edycji,
  • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem informacyjnym, społecznościowym lub rozrywkowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści, materiałów multimedialnych, oraz zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,
  • Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za teksty publikowane w serwisie.

Portal strzelfilm.pl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania serwisu. Zrzeka się także odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie, przerwy techniczne lub pełną likwidację serwisu. Serwis jednocześnie nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, materiałów multimedialnych, a także za inne problemy związane z korzystania z zasobów.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego zarejestrowanego Użytkownika na 7 dni przed datą obowiązywania nowego regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo nie zaakceptowania postanowień nowego regulaminu. Spowoduje to wygaśnięcie umowy pomiędzy portalem strzelfilm.pl, a Użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika.

Jakiekolwiek materiały informacyjne, porady, opinie, poglądy stanowią wyraz osobistego punktu widzenia autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Serwis strzelfilm.pl nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpośrednio materiałów multimedialnych i plików (avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp, oraz innych nie wymienionych) na swoich serwerach. Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, ściągnięta kopia będzie traktowana, jedynie, jako materiał zapasowy. Użytkownicy mogą dodawać materiały multimedialne do serwisu tylko i wyłącznie w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron. Serwis strzelfilm.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikację, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych treści multimedialnych online.